Napsali o nás v INFORMAČNÍCH LISTECH

02.11.2011 12:07

„Přijďte si hrát na Barevný ostrov,“ zve děti ředitelka do nové školky
Zápis do nové mateřské školy


Baby boom se nevyhýbá ani Černošicím. Rozdíl mezi celkovou poptávkou a kapacitou
městských školek byl pro tento školní rok skoro 200 míst. Jistě, ne všichni rodiče
své děti do městských školek přihlásili, část jich preferuje ty soukromé. I tak ale letos
zůstalo před branami MŠ Karlická a MŠ Topolská několik desítek dětí. Na otevření mateřské
školy v ulici Pod Ptáčnicí tak netrpělivě čeká celá řada rodičů. Jejich čas se blíží.
Předpokládané datum otevření nové školky je již za necelé dva měsíce, zápis proběhne
ještě letos. Ředitelkou zde byla jmenována Andrea Červenková, kterou mnozí z nás znají
jako učitelku ze školky v Karlické ulici, původním povoláním je však zdravotní sestra.

"Stavba školky se blíží do finále."

 


Jak jste se dostala XX ala k práci s dětmi?
Vždy mě zajímala práce s dětmi. S těmi nejmenšími jsem pracovala jako zdravotní sestra v kojeneckém ústavu Sulická. Během mateřské dovolené jsem se zaměřila na děti o něco větší a založila jsem mateřské centrum TAM-TAM-Mraveniště,
které i nadále skvěle funguje. Po mateřské dovolené, v roce 2008, se mi podařilo získat práci v mateřské škole Karlická, jako paní učitelka, a zároveň
jsem začala studovat VOŠ pedagogickou.

 

 Jak vám pomůže praxe učitelky v mateřské školce Karlická při práci ředitelky?
V mateřské školce Karlická jsem získala základ pro práci s dětmi a jasné přesvědčení, že práce s dětmi je má životní cesta. Jako ředitelka v nové mateřské školce bych ráda propojila zkušenosti z práce, lásku a úctu k dětem a kreativní vzdělávací program.

A jaký ten program bude? Pokud se nemýlím, bylo představení vzdělávacího programu jedním z rozhodujících kritérií pro výběr ředitelky nové školky.

Snad vám motto školky napoví: „Hrajeme si, tančíme,malujeme, mluvíme, pracujeme, smějeme se, učíme se, vidíme krásu, vnímáme sebe, vnímáme druhé – kde? No přece na BAREVNÉM OSTROVĚ.“
 

To zní jako pozvánka do hry na robinsony či piráty, to se bude dětem jistě líbit. Můžete nám svůj program přiblížit více?
Filozofie školy se bude promítat do všech činností, které se budou navzájem prolínat a ovlivňovat zdravý a šťastný vývoj dítěte. Program školy se bude přibližovat potřebám dítěte tak, aby přirozeně postupovalo až k bodu nabytí kompetencí (dovedností), které mu umožní vykročit do další etapy jeho života, kterou je vstup na základní školu. Vztah učitele/ky, dítěte a rodiny bude
založen na partnerském vztahu. Učitelé budou vnímat dítě jako jedinečnou individualitu a stanou se mu vstřícným a motivujícím partnerem.


Kolik tříd bude Barevný ostrov mít?
V mateřské škole budou 3 třídy věkově smíšené – heterogenní, neboť nám půjde o vytvoření přirozeného sociálního prostředí, kde si děti budou navzájem pomáhat.

Věkově smíšené třídy? To ve státních.
školkách zatím příliš obvyklé není. I v Černošicích jsme se s tím zatím mohli setkat jen v některých soukromých školkách. Proč jste se rozhodla pro tento model? Je to poměrně jednoduché. Ve věkově smíšeném kolektivu děti zažijí všechny fáze vývoje od nejmladšího, kterému je třeba pomáhat až po nejstaršího, který pomáhá.

 

A co děti se speciálními vzdělávacími potřebami, budou moci i je rodiče přihlásit do Barevného ostrova?
Ano, bude vybudován prostor pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Považuji to za velmi důležitou věc. Tyto děti tak dostanou možnost získat pozitivní vztahy ke zdravým vrstevníkům a přijímat podněty ke zlepšení jejich stavu. A naopak zdravé děti se naučí přijímat jako zcela běžné, že někdo potřebuje pomoc druhých ve větší míře.


Spousta dětí se do nové školky těší určitě už teď. V jaké fázi se její dokončování nyní nachází?
Budova byla dostavěna a předána zřizovateli k datu 14. 10. 2011 stavební firmou Konstruktiva Branko. Dalšími kroky jsou vestavba výtahu, která začala 17. 10. 2011 a vybavení vestavěným i volným nábytkem, které začalo dne 31. 10. 2011. Předpokládaný termín kolaudace je v prvním týdnu prosince. Po úspěšném zkolaudování, zažádáme o zapsání do rejstříku škol a v momentě zapsání vyhlásím zápis do mateřské školy.

 

Rodiče budou zajímat také informace o provozních věcech. Nejvíc je jistě pálí otázka, jestli se jejich ratolesti mají šanci do školky dostat. Kolik dětí vlastně budete přijímat?
Přijmout mohu 63 dětí, neboť automaticky k nám do školky přechází jedna třída12 dětí z mateřské školy Topolská, která je momentálně v prostorách školní družiny ZŠ. Škola tyto prostory naléhavě potřebuje pro zřízení družiny.


Jaká budou kritéria pro přijetí?
Základním kritériem je trvalé bydliště dítěte a alespoň jednoho z rodičů. Přihlížet se bude i k tomu, zda dítě již nenavštěvuje jinou státní školku, což budou rodiče vyplňovat v Žádosti o přijetí.

Kdy se bude školka otevírat a jaká bude její otevírací doba?
Předpokládaný termín otevření je od 2. 1. 2012. Otevírací doba školky bude 7.00–17.30.

Kde mohou rodiče najít aktuální informace o školce? V tento okamžik hlavně kvůli zápisu do školky.
Veškeré informace rodiče najdou na našich webových stránkách – www.skolkabarevnyostrov. webnode.cz. A již nyní mohou psát na e-mail školky skolkabarevnyostrov@seznam.cz. Co se týče pracovních míst, jsou momentálně
všechna obsazena. Další informace budou v následujícím čísle Informačního listu.


A pověstné slovo na závěr?
Těším se na děti a na spolupráci s rodiči a dalšími přáteli školky. Také bych touto cestou chtěla poděkovat paní ředitelce Janovské za podporu a mnohé konzultace, paní ředitelce Mandové za spolupráci a všem úředníkům, kteří se snaží mě při zakládání školky podpořit.

Rozhovor připravila Dana Jakešová editorka IL z města a okolí

zdroj z IL listopad 2011

 

 

"Ředitelkou nové školky bala jmenována Andrea Červenková - na fotografii s dětmi."


Zápis do nové mateřské školy

Termín zápisu do nové mateřské školy Pod Ptáčnicí (Barevný ostrov) nenív době uzávěrky listopadového čísla Informačního listu ještě znám.Doporučujeme proto sledovat městské vývěsky, webové stránky školky www.skolkabarevnyostrov.webnode.cz a města www.mestocernosice.cz (zde konkrétně sekci „aktuality“), kde bude datum zápisu zveřejněno minimálně 14 dní před uskutečněním.Pokud chcete mít jistotu, že budete o konání zápisu informováni včas,kontaktujte ředitelku školky paní Andreu Červenkovou na adrese skolkabarevnyostrov@seznam.cz. Zašle Vám email s termínem zápisu, jakmile bude
vyhlášen.

Lenka Kalousková, členka rady města Černošice, lenka.kalouskova@mestocernosice.cz

 

Zpět