Povinně zveřejňované údaje

 
1. Název subjektu
 
MŠ Barevný ostrov, p.o.
Pod Ptáčnicí 2158
252 28 Černošice 
 
 
2. Důvod a způsob založení
 
 
Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.
 
MŠ je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.
 
Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.
 
MŠ je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.
 
Zřizovatelem je Město Černošice.
 
3.Organizační struktura
 
4.Kontaktní spojení
 
4.1.Poštovní
 
MŠ Barevný ostrov
Pod Ptáčnicí 2158
25228 Černošice
 
4.2.Adresa pro osobní návštěvy
 
Stejná jako poštovní
 
4.3.Úřední hodiny
 
Hospodářka od 8.30 - 14.30hod. (polední přestávka 12.00 - 12.30hod.)
 
Ředitelkka - dle tefonické dohody
 
4.4. Telefonní čísla
 
Ředitelka školy          - mobil 724 877 645
Zástupkyně ředitelky - 251 511 424
Hospodářka              - 251 511 424, 702 208 227
 
4.5. Datová schránka
 
Datová schránka školy: fiia8qj
 
4.5. Adresa webu
 
www.skolkabarevnyostrov.cz
 
4.7. Další elektronické adresy
 
reditelka@skolkabarevnyostrov.cz
skolkabarevnyostrov@seznam.cz
cervenaskove@seznam.cz
zlutatrida@post.cz
modratrida@post.cz
 
5. Případné platby lze poukázat
 
Číslo účtu Česká spořitelna: 2680765339/0800
 
6. IČ
 
72550929
IZO školy 181033275
 
7. DIČ
 
Nejsme plátci DPH. 
 
8. Dokumenty
 
8.1. Seznam hlavních koncepčních dokumentů
 
Školní vzdělávací plán
 
 
 
9. Žádosti o informace
 
Žádosti o informace posílejte ředitelce školy. 
 
10. Příjem žádostí a dalších podání
 
Informace dle § 28a, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních pravidel 
 

Plné odkazy:

 
11. Opravné prostředky
 
Opravné prostředky se podávají písemně na adresu školy (adresovat ředitelce školy), lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku. (Správní řád). 
 
12. Formuláře
 
 Formuláře 
 
13. Popisy postupů návody pro řešení životních situací
 
Pro popisy postupů a návody pro řešení nás kontaktujte na adrese
 
reditelka@skolkabarevnyostrov.cz
 
Lhůty pro řešení jsou ve správním řádu.
 
14. Předpisy
 
14.1. Nejdůležitější používané předpisy
 
Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění
Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění
Zákon 500/2004 Sb. správní řád
Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění
Zákon 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech  v platném znění
Zákon 89/2012 Sb.občanský zákoník v platném znění
Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění
Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění
 
14.2. Vydané právní předpisy
 
Školní řád
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M